Všeobecné obchodné podmienky

( platné od 1.08.2017 )

Obchodné podmienky a reklamačný poriadok obchodu www.mknadrze.sk (platné od 1.8.2017)

Úvodné ustanovenia

Inforrnácie o tovare a cene

Objednanie tovaru

Potvrdenie objednávky

Kúpna zmluva, odstúpenie od kúpnej zmluvy

Viazanosť ponukou, stornovanie objednávky

Platobné podmienky

Podmienky dodania tovaru

Reklamačný poriadok

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

 1. Kúpnou zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebitel’om dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predáva­júceho a spotrebitel’a, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu. (d’alej len „kúpna zmluva”).

 2. Kúpne zmluvy sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebitel’a pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúce­ho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (d’alej len „zákon č. 102/2014 Z.z.”) a týmito obchodnými podmienkami (d’alej aj„OP”) upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.

 3. Predávajúcim sa rozumie MK NÁDRŽE s, r, o., so sídlom na : Duklianska 1434, 085 01 Bardejov, ICO 47193018, DIČ2023799624, IČ DPH SK2023799624, bankové spojenie Slsp, IBAN : SK82 0900 0000 0050 4440 2629, SWFT : GIBASKBX, zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Prešov oddiel Sro, vložka číslo 28125/P. Orgán dozoru – Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj.

 4. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na kúpne zmluvy uzavierané prostredníctvom internetového obchodu na internetovej adrese http://www.mknadrze.sk alebo https://www.mknadrzenanaftu.sk (d’alej len, internetový obchod”), pričom zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

Čl. 2

Informácie o tovare a cene

 1. Informácie o tovare uvedené v katalógu internetového obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcov tovarov.

 2. Obrázky zobrazené pri tovaroch môžu byť len ilustračné.

 3. Cena tovaru zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH). Cena nezahŕňa poplatky na doručenie tovaru, ktoré sú zverejnené v cenníku dopravy, ktorý je uverejnený na stránke www.mknadrze.sk alebo podľa veľkosti tovaru či miesta doručenia.

 4. Spotrebitel’ berie na vedomie, že údaje o dostupnosti tovaru a konečnej cene tovaru sa môžu Iíšiť od údajov uvedených v katalógu internetového obchodu, a to v závislosti od zmien údajov výrobcov tovarov a vypredania tovaru zo skladov predávajúce­ho alebo výrobcu.

 5. Pri nákupe tovarov prostredníctvom internetového obchodu nie je možné uplatnenie akýchkoľvek klubových, členských, bonusových alebo zamestnaneckých zliav.

 6. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokial’ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

čl. 3

Objednanie tovaru

 1. Pokial’ nie je pri danom tovare uvedené inak, tovar, ktorý je uvedený v katalógu internetového obchodu si spotrebitel’ objedná­va bežným postupom .

 2. Odoslanie objednávky je podmienené potvrdením oboznámenia sa a súhlasom s OP a so spracovaním osobných údajov spotrebitel’a.

 3. Po odoslaní objednávky bude spotrebiteľovi zaslaný informačný email s predmetom “Zaevidovanie objednávky”, ktorým predávajúci potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie, čím však ešte nedochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi predávajú­cim a spotrebitelbm. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky d’alšie informácie ohl’adom Vašej objednávky.

čl. 4

Potvrdenie objednávky

 1. Po zaevidovaní objednávky podl’a čl. 3 bodu 3 týchto OP, predávajúci overí disponibilitu tovaru a platnú cenu tovaru u výrobcu.

 2. Ak sa nebudú Iíšiť údaje podl’a čl. 2 bodu 4 týchto OP, predávajúci potvrdí objednávku spotrebiteľovi zaslaním emailovej správy s predmetom “Potvrdenie objednávky”. V opačnom prípade predávajúci bezodkladne informuje spotrebitel’a o zmene predmet­ných údajov a objednávku potvrdí až na základe súhlasu spotrebitel’a so zmenenými údajmi. Potvrdením objednávky vzniká medzi predávajúcim a spotrebitelbm kúpna zmluva. Pri potvrdení objednávky bude stanovená celková cena objednaného tovaru a záväzný termín dodania, ktorý môže byť so súhlasom spotrebitel’a dlhší ako lehota uvedená v čl. 8 bode 1 týchto OR Spotrebitel’ má v prípade predĺženia dodacej lehoty alebo zmeny ceny právo objednávku stornovať a odstúpiť od zmluvy.

 3. V prípade tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebitel’a, ktorý predávajúci nemá štandardne vo svojej ponuke, resp. tovaru zhotoveného podl’a osobitných požiadaviek spotrebitel’a, môže byť spotrebiteľovi účtovaná zálohová platba vo výške 70% z celkovej ceny objednaného tovaru. Spotrebiteľ je oprávnený stornovať takúto objednávku pred dodaním tovaru, a tým odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to zaplatením odstupného vo výške uhradenej zálohy, pričom predávajúci je oprávne­ný zálohovú platbu započítať na odstupné.

čl. 5

Kúpna zmluva, odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom vznikne potvrdením objednávky.

 2. Spotrebitel’ má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, za podmienok uvedených v § 7 zákona č. 102/2014 Z.z.. Spotrebitel’ môže využiť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy písomne, elektronickou poštou na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.”>info@mknadrze.sk alebo osobne na oddelení internetového predaja na adrese sídla predávajúceho. Spotrebitel’ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamen­nom” obchode (d’alej “Primerané odskúšanie”). Primerane odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekolkých dňoch vrátiť predávajúcemu. Za primerané odskúšanie sa v prípade výrobkov na prípravu, úpravu a uskladnenie kvapalín rozumie odskúšanie funkčnosti tovaru bez jeho kontaktu s tekutinami, respektíve bez ich umiestnenia v ďalšom tovare , za primerané odskúšanie považuje také odskúšanie výrobku, pri ktorom nedôjde k jeho registrácií alebo aktivácií v databáze výrobcu.

 3. Odstúpením spotrebitel’a od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje, pričom predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebitel’ovi cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý spotrebiter uhradil za tovar vrátane nákladov, ktoré spotrebi­tel’ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, a to v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet, ktorého číslo uvedie spotrebitel’v odstúpení od kúpnej zmluvy. V prípade, že spotrebitel’ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúpĺný, uhradí spotrebiteľ.

 1. Ak spotrebitel’ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru.

 2. Spotrebitel’ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je :

 1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebitel’a a spotrebitel’ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

 2. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

 1. predaj tovaru zhotoveného podl’a osobitných požiadaviek spotrebitel’a, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebitel’a,

 2. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

 3. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

 4. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhl’adom na svoju povahu po dodaní neoddelitel’ne zmiešaný s iným tovarom,

 5. predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

 6. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebitel’ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebitel’a a spotrebitel’ si tieto služby alebo tovary vopred neobjed­nal,

čl. 6

Viazanosť ponukou, stornovanie objednávky

 1. Predávajúci je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia objednávky elektronickou správou s predmetom “Potvrde­nie objednávky” až po uplynutie lehoty na dodanie tovaru.

 2. V prípade, že spotrebitel’stornuje objednávku v čase od jej potvrdenia do uplynutia lehoty na dodanie tovaru, je povinný uhradiť predávajúcemu všetky účelne vynaložené náklady spojené s realizáciou predmetnej objednávky.

 3. Spotrebitel’ môže objednávku stornovať zaslaním žiadosti na emailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.”>info@mknadrze.sk, alebo osobne na oddelení internetového predaja na adrese sídla predávajúceho. Predávajúci vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 kalendárnych dní bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokial’ sa spolu nedohodnú inak. Predávajúci je oprávnený započítať účelne vynaložené náklady, ktoré má spotrebitel’ uhradiť na základe ods. 2, voči sume, ktorú má Predávajúci Spotrebitel’ovi vrátiť podl’a predchádzajúcej vety.

 4. Predávajúci má právo stornovať objednávku z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru, alebo z dôvodu, že nie je schopný dodať tovar spotrebitel’ovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, alebo v cene, ktorá je uvedená v interne­tovom obchode, pokial’ sa so spotrebitel’om nedohodne inak. O stornovaní objednávky bude spotrebitel’ preukázatel’ne informo­vaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na ním určený účet, pokial’ sa s predávajúcim nedohodne inak.

Čl. 7

Platobné podmienky

(1) V prípade platby internetovým platobným systémom alebo prevodom z účtu, spotrebitel’ zrealizuje platbu bezodkladne po potvrdení objednávky, najneskôr však do 3 kalendárnych dní, pričom tovar bude vyexpedovaný až po zaplatení jeho ceny, čím sa rozumie pripísanie celej ceny tovaru vrátane prípadného príplatku za prepravu na účet predávajúceho. Ak nebude platba pripísa­ná na účet predávajúceho do troch kalendárnych dní od potvrdenia objednávky, predávajúci má právo predmetnú objednávku stornovať. O stornovaní objednávky musí predávajúci vopred informovať kupujúceho.

(2) Objednávku odoslanú cez internetovú stránku www.mknadrze.sk je možné uhradiť v hotovosti či do rúk kuriéra ( na dobierku ), prevodom na účet. Nie je možné ju uhradiť akýmikoľvek poukážkami alebo šekmi vydanými predávajúcim, či iným právnym subjektom.

(3) Daňový doklad (faktúra) bude pri doručení kuriérskou spoločnosťou priložený v balení tovaru. Záručný list, pokial’ sa k tovaru dodáva, bude dodaný spolu s výrobkom a to v balení výrobku alebo v obálke nalepenej na obale výrobku.

Čl. 8

Podmienky dodania tovaru

(1) Ak sa nedohodlo inak, predávajúci sa zaväzuje dodať spotrebitel’ovi tovar najneskôr do 30 pracovných dní od emailového potvrdenia objednávky spotrebitel’ovi, a pri platbe internetovým platobným systémom alebo prevodom na účet, do 30 pracov­ných dní od pripísania platby na účet predávajúceho.

 1. Pri dodaní tovaru kuriérskou spoloč’nosťou alebo pri osobnom odbere v sídle predávajúceho sa spotrebiteľ zaväzuje skontro­lovať balenie tovaru pred podpisom preberacích dokumentov. Ak zistí, že balenie je poškodené, je povinný trvať na zapísaní poškodenia do preberacích dokumentov a až potom ich podpísať. Spotrebitel’ je povinný ihned’ po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť, či nie je mechanicky poškodený. V prípade mechanického poškodenia alebo nekompletnosti obsahu sa zaväzuje bezodkladne infornnovať predávajúceho.

 1. Pri doručení do Balíkomatu sa spotrebiteľ zaväzuje po vybratí balíku z prepážky neopustiť priestor bezprostredne pred Balíkomatom (tj. priestor pokrytý kamerami Balíkomatu) a skontrolovať v tomto priestore balenie tovaru. V prípade akéhokol’vek poškodenia balenia sa spotrebiteľ zaväzuje zotrvať v priestore bezprostredne pred Balíkomatom a okamžite uplatniť reklamáciu na obrazovke Balíkomatu a balík následne vložiť späť do prepážky. V prípade, že balenie nenesie známky poškodenia, spotrebitel’ sa zaväzuje skontrolovať kompletnosť a nepoškodenosť obsahu balíku bez zbytočného zdržania. V prípade mechanického poškodenia alebo nekompletnosti obsahu sa zaväzuje bezodkladne informovať predávajúceho.

(3) Spotrebitel’ je informovaný o odoslaní tovaru deň pred jeho doručením. Spotrebitel’ je povinný zabezpečiť súčinnosť pre bezproblémové prevzatie tovaru, najmä tým, že v dňoch plánovaného doručenia bude dostupný na telefónnom čísle určenom pre doručenie alebo prítomný na adrese doručenia. Pokial’ túto povinnosť nie je možné splniť, je povinný preukázatel’ne informovať predávajúceho, dohodnúť sa s ním na náhradnom termíne doručenia alebo určiť náhradnú osobu, ktorá povinnosť prevzatia tovaru spIní za pôvodného príjemcu zásielky Pokial’ tak spotrebitel’ neučiní a tovar bude vrátený späť na náklady predávajúceho z dôvodu opakovaného nezastihnutia spotrebitel’a, platia rovnaké podmienky ako pri bezdôvodnom odmietnutí zásielky špecifikovanom v bode 5 tohto článku.

(4) Ak spotrebitel’ po doručení e-mailu s názvom „Potvrdenie objednávky” neprevezme tovar od kuriéra bez predchádzajúceho písomného alebo osobného odstúpenia od zmluvy, predávajúci si môže uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky.

(5) Pokial’ si spotrebitel’ objednal odvoz starého elektrospotrebiča, je povinný tovar odpojiť a zabaliť pred príchodom kuriéra. Na tento účel je možné použiť i pevné zabalenie do flex-fólie. Nezabalený alebo neodpojený tovar kuriérska spoločnosť neprevezme.

(6) Spotrebitel’ je povinný pri prevzatí tovaru platným dokladom totožnosti preukázať svoje oprávnenie na prevzatie tovaru v zmysle objednávky a umožniť predávajúcemu zapísať si potrebné údaje, najmä, nie však výlučne, číslo dokladu totožnosti. Pokial’ tak spotrebitel’ neurobí, predávajúci je oprávnený odoprieť vydanie tovaru kuriérsku spoločnosť. Toto oprávnenie sa vzťahuje na osobný odber a aj na kuriérsku spoločnosť.

čl. 9

Reklamačný poriadok

 1. Spotrebitel’ uplatňuje reklamáciu písomne, elektronickou poštou na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.”>info@mknadrze.sk alebo osobne v miestach podnikania predávajúceho v záručnej dobe, ktorá je 24 mesiacov, pokial’ nebolo dohodnuté inak a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru spotrebitel’om alebo od dátumu uvedenia do prevádzky, ak je podmienkou uvedenia veci do prevádzky oprávnenou osobou autorizovaného servisu, a ak si spotrebitel’ objednal uvedenú službu najneskôr do troch týždňov od zakúpe­nia tovaru, riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. Ak spotrebitel’ tieto podmienky nesplnil, plynie mu záručná doba odo dňa prevzatia tovaru.

 2. Spotrebitel’ je pri uplatnení reklamácie povinný predložiť predávajúcemu originál daňového dokladu a originál záručného listu (pokial’ bol k výrobku dodaný), pričom predávajúci nepreberie reklamovaný tovar, ak bude znečistený alebo ak bude vykazovať znaky používania iným ako obvyklým spôsobom.

 3. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré zistí na predávanom tovare pri prevzatí spotrebitel’onn a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí a užívaní tovaru počas záručnej doby.

 4. Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené najmä mechanickým poškodením, neodvratnou udalosťou – živelnou pohro­mou, nesprávnym zaobchádzaním – v rozpore s návodom na užívanie a obvyklým spôsobom používania, v osobitných prípadoch, ak to vyplýva z povahy veci aj zásahom nepovolanej osoby, vrátane užívatel’a, prípadne iným neodborným zásahom.

 5. Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihned’, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie bude spotrebitel’ovi oznámené telefonicky alebo písomne elektronickou poštou. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebitel’ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

 6. Ak spotrebitel’ uplatní reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnu­tím len na základe odborného posúdenia; bez ohl’adu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

 7. Ak spotrebitel’ uplatní reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietne, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie.

 8. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

str.4

 1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebitel’ právo na výmenu veci alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebitel’ovi, ak ide síce o odstráni­tel’né vady, ak však spotrebitel’ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje, ked’sa rovnaká vada, aká bola v záručnej dobe najmenej dvakrát odstra­ňovaná, vyskytne opätovne. Za väčší počet vád sa považuje, ked’tovar má súčasne najmenej tri odstránitel’né vady, pričom každá z týchto vád bráni riadnemu užívaniu tovaru.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebitel’ovi potvrdenie ako aj vydať písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezpro­stredne po ukončení reklamačného konania  telefonicky, alebo poštou a zároveň mu bude doručená prostredníctvom e-mailu, respektíve spolu s tovarom, kópia reklamačného protokolu. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebitel’ovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

Odstúpenie od zmluvy
Zavolajte nám